Love for Dansk Drentsche Patrijshond Klub

§ 1. Navn og Hjemsted:

Klubbens navn er Dansk Drentsche Patrijshond Klub (DDPK)

Klubben er stiftet 19.09.1998.

Stk. 2:

Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3:

Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK). Klubben er tilsluttet Dansk Jagthunde Udvalg (DJU).

§ 2. Organisation:

Klubben er opbygget med:

a) Urafstemning § 18

b) Generalforsamling § 11-14

c) Bestyrelse § 7-9¨

d) Medlemmer § 5

§ 3. Klubbens formål:

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Drentsche Patrijshond og gennem oplysning og hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, eksteriør og brugsegenskaber.

§ 4. Avlsarbejde:

Dansk Drentsche Patrijshond Klub er DKK’s sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Drentsche Patrijshond.

Stk. 2:

Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med Drentsche Patrijshond.

Stk. 3:

Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

§ 5. Medlemskab/Indmeldelse:

Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalfor-samlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 2:

DKK’s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved sted-fortræder fra DKK’s bestyrelse.

Stk. 3:

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4:

Medlemskab ophører ved udmeldelse. Udmeldelse af klubben skal foregå skriftligt til kassereren. 

Den skriftlige udmeldelse skal være kassereren i hænde senest 1 måned til forfald.

Stk. 5:

Et medlem, der udtræder af klubben, har uanset årsagen, intet krav på andel i klubbens formue eller på tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.

Stk. 6:

Er kontingent ikke betalt senest to måneder efter opkrævning og påmindelser, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Der sendes max. 2 påmindelser i den periode til vedkommende. Ved for sen indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

§ 6. Kontingent:

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingent i Dansk Drentsche Patrijshond Klub gælder for en 12 måneders periode, og man kan vælge mellem:

·​A-medlem. *

·​Seniormedlem (over 70 år)

·​Junior (under 18 år - ingen stemmeret)

·​Familie (1 ekstra husstandsmedlem over 18 år)

·​Støttemedlem (ingen stemmeret).

·​Udland (foreign members).

·​Familie (foreign household).

*A-medlem (førstegangsmedlem er kontingentfri de første 12 måneder, men har ingen stemmeret). 

Stk. 2:

·​Kontingentet betales forud for en 12 måneders periode og opkræves 1 måned til forfald.

·​For kontingentfri medlemmer kan bestyrelsen fastlægge en delvis forkortelse af den kontingentfri periode. Betingelserne fastlægges og administreres af bestyrelsen.

Stk. 3:

Nye medlemmer, som ikke tidligere har været medlem af klubben, kan tildeles 12 måneder gratis medlemskab i Dansk Drentsche Patrijshond Klub. Et gratis medlemskab betyder, at medlemmet kan deltage på alle klubbens aktiviteter, og at de bliver informeret via nyhedsbreve. Dette gratis medlemskab giver ikke stemmeret til generalforsamlingen.

§ 7. Bestyrelsens sammensætning:

DDPK ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.

Stk. 2:

Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6 stk. 2, der er fyldt 18 år.

§ 8. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. I lige år vælges formanden samt 2 medlemmer til bestyrelsen og ulige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2:

Formanden vælges særskilt, på generalforsamlingen, inden valg til bestyrelsen.

Stk. 3:

Valg af formand og bestyrelse, sker ved skriftlig hemmelig afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmeflertal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 4:

Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 5:

I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig ved at der ikke findes suppleanter, der kan indtræde i fratrædelse af bestyrelsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6:

Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

§ 9. Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 2:

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 3:

Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4:

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5:

Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Stk. 6:

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt eller så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt. Bestyrelses suppleanter kan inviteres til bestyrelsesmøderne og har taleret.

Stk. 7:

Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referat underskrives af deltagerne. Medlemmerne orienteres løbende gennem ”nyhedsbrev, klubbens hjemmeside og facebook” om beslutninger i relevante sager.

Stk. 8:

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet.

Stk. 9:

Bestyrelseserhverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10:

Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

Stk. 11:

Bestyrelsen skal nedsætte et hvalpeudvalg på min. 3 personer.

§ 10. Regnskab:

Klubbens regnskabsår er kalenderåret

Stk. 2:

Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabs-skik, forelægges revisorerne senest ved udgangen af januar.

§ 11. Generalforsamling / Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni fortrinsvis i forbindelse med en aktivitet. Det tilstræbes at generalforsamlingen placeres skiftevis øst og vest for Storebælt.

Stk. 2:

Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder rettidig gennem ”nyhedsbrev” eller skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted, dagsorden samt oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4:

Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne:

  • Det reviderede regnskab
  • Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning

§ 12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelses af ansvarsfrihed (decharge)

6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelse og suppleanter.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

§ 13. Afstemning på generalforsamling:

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 3 samt § 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2:

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3:

Lovændring kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpel stemmeflerhed, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringen træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2:

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3:

Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsorden indeholdte.

Stk. 4:

Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

§ 15. Disciplinærsager:

Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver til gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

§ 16. Disciplinære foranstaltninger:

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

1. Tildelelse af misbilligelser eller advarsel

2. Frakendelse af kennelmærker

3. Frakendelse af tillidserhverv

4. Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver

5. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring

6. Eksklusion

7. Nedlæggelse af avlsforbud

Stk. 2:

Punkt 1 kan bringes i anvendelse af DDPK’s bestyrelse.

Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

§ 17. Midlertidige disciplinære foranstaltninger:

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26.

Stk. 2:

En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger, dog højst i 6 måneder.

§ 18. Urafstemning:

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig, hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2:

Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemme-berettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelse.

Stk. 3:

Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og den valgte revisor / revisorsuppleant, skal være til sted, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4:

Forslagsstillerne eller repræsentanterne for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

​​

§ 19. Opløsning af klubben:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet

Stk. 2:

Bestemmelse om anvendelse af klubben formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 

§ 20. Ikrafttræden:

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 19-09-1998.

Stk. 2:

Lovene træder i kraft når de er godkendt af DKK.

Stk. 3:

Redaktionelle ændringer foranlediget af DKK skal ikke vedtages på førstkommende ordinære generalforsamling.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. maj 1999

Godkendt af DKK den 22. november 1999

Lidt om racen

“Drenten” hører til blandt de stående jagthunde og er en glimrende apportør. Det er en arbejdsivrig hund, men samtidig en god familiehund, som nemt tilpasser sig forskellige situationer.

Har du spørgsmål?

Send en mail til webmaster@drenteklub.dk.

Henvendelser besvares hurtigst muligt.

Dansk Drentsche Patrijshond Klub

CVR​: 42089648